Dohoda o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

Zmluva o aktualizácii programov

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Sponzorská zmluva

Zmluva o termínovanom úvere č. 355/2021/UZ

Zmluva o termínovanom úvere č. 356/2021/UZ

Dohoda o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

Rámcová kúpna zmluva MŠ

Rámcová kúpna zmluva ZŠ

Zmluva č. 3210973 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby

Sponzorská zmluva

Zmluva o dielo č. 014.2021/01

Zmluva o dielo č. 1/2021

Zmluva o prevode výpočtovej techniky

Dohoda č. 21/34/010/145

Dohoda č. 21/34/012/113

Zmluva o zriadení vecného bremena