Zmluva o spolupráci 

Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na rok 2019

Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na rok 2019

Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom

Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na rok 2019

Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnsoť detí na rok 2019

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z311071V234

Zmluva o skladovaní

Zmluva o dodaní tovaru

Kúpna zmluva

Rámcová zmluva o spolupráci

Zmluva o poskytnutí audítorských služieb

Dodatok č. 1 k zmluve o dodaní tovaru

Zmluva o dielo č. 01/2019

Zmluva o zabezpečení mliečnych výrobkov č. 2019012

Zmluva o dielo č. 02/2019

Rámcová kúpna zmluva MŠ

Rámcová kúpna zmluva ZŠ

Zmluva o poskytnutí dotácie

Zmluva o dielo č. 03/2019