Poplatky za prenájom KSB a inventára

SPRÁVNE POPLATKY - stavebná správa

Sadzobnik úhrad za materiálne náklady pri sprístupňovaní informácií