Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie

Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu