VZN 31 - 2010 o dani z nehnuteľnosti

VZN 32 - 2010 Miestne dane a poplatky za komunálny odpad...

VZN 33 - 2010 o hospodarení s finančnými prostriedkami obce Fričkovce

VZN 34 - 2011 o dani z nehnuteľnosti

VZN 35 - 2011 Miestne dane a poplatky za komunálny odpad...

VZN 36 - 2012 o dani z nehnuteľnosti

VZN 37 - 2012 Miestne dane a poplatky za komunálny odpad...

VZN 38 - 2013 o kontrolnej činnosti vykonávanej v podmienkach obce Fričkovce

VZN 39 - 2013, ktorým sa upravuje nájom bytov vo vlastníctve obce Fričkovce

VZN 40 - 2013 o dani z nehnuteľnosti

VZN 41 - 2013 Miestne dane a poplatky za komunálny odpad...

VZN 42 - 2014 o dani z nehnuteľnosti

VZN 43 - 2014 Miestne dane a poplatky za komunálny odpad a drobné stavebné odpady

VZN 44 - 2015 o nakladaní s komunálnym odpadom na území obce Fričkovce

VZN 45 - 2015 o dani z nehnuteľnosti

VZN 46 - 2015 Miestne dane a popaltky za komunálny odpad a drobné stavebné odpady

VZN 47 - 2016 o verejnom obstarávaní zákaziek s nízkou hodnotou zadávaných obcou Fričkovce

VZN 48 - 2016 o dani z nehnuteľnosti

VZN 49 - 2016 Miestne dane a poplatky za komunálny odpad a drobné stavebné odpady

VZN 50 - 2017 o dani z nehnuteľnosti

VZN 51 - 2017 Miestne dane a poplatky za komunálny odpad a drobné stavebné odpady

VZN 52 - 2018 o dani z nehnuteľnosti

VZN 53 - 2018 Miestne dane a poplatky za komunálny odpad a drobné stavebné odpady 

VZN 54 - 2019 o dani z nehnuteľnosti

VZN 55 - 2019 Miestne dane a poplatky za komunálny odpad a drobné stavebné odpady

VZN 56 - 2020 o miestnych daniach na území obce

VZN 57 - 2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN 58 - 2021 o miestnych daniach na území obce Fričkovce

VZN 59 - 2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Fričkovce

VZN 60 - 2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Fričkovce

VZN 61 - 2022 o miestnych daniach na území obce Fričkovce 

 VZN 62 - 2022 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady

VZN 1/2023 o miestnych daniach na území obce Fričkovce

VZN 2/2023 o podrobnostiach o elektronickej komunikácii a o poskytovaní el. služieb obcou Fričkovce

VZN 3/2023 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na území obce Fričkovce

VZN 4/2023 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plgátov na verejných priestranstvách na území obce Fričkovce počas volebnej kampane 

VZN 5/2023 o určení výšky príspevku v materskej škole a v školských zariadeniach zriadených obcou Fričkovce