Tab.1 Bývajúce obyvateľstvo podľa pohlavia a náboženského vyznania

 

Náboženské vyznanie / cirkev Muži Ženy Spolu
Rímskokatolícka cirkev 333 339 672
Gréckokatolícka cirkev 7 8 15
Evanjelická cirkev augsburského vyznania 0 1 1
Bez vyznania 1 0 1
Nezistené 1 1 2
Spolu 342 349 691

 

Tab.2 Bývajúce obyvateľstvo podľa pohlavia a národnosti

 

Národnosť Muži Ženy Spolu
Slovenská 340 348 688
Rusínska 0 1 1
Ukrajinská 1 0 1
Ostatné, nezistené 1 0 1
Spolu 342 349 691

 

Tab.3 Bývajúce obyvateľstvo podľa pohlavia a materinského jazyka

 

Materinský jazyk Muži Ženy Spolu
Slovenský 339 345 684
Rusínsky 0 2 2
Ukrajinský 1 0 1
Ostatné 1 0 1
Nezistený 1 2 3
Spolu 342 349 691

 

Tab.4 Bývajúce obyvateľstvo podľa pohlavia a najvyššieho skončeného stupňa školského vzdelania

 

Najvyšší skončený stupeň školského vzdelania Muži Ženy Spolu
Základné 48 89 137
Učňovské a stredné odborné (bez maturity) 121 62 183
Úplné stredné učňovské a odborné (s maturitou) 57 70 127
Úplné stredné všeobecné 9 14 23
Vyššie 0 3 3
Vysokoškolské 11 22 33
Bez udania školského vzdelania 1 1 2
Deti do 16 rokov 95 88 183
Spolu 342 349 691

 

Tab.5 Domy, byty a ukazovatele bývania

 

Počet Domový fond spolu*
Domov spolu 177
Trvale obývaných domov 157
Priemerný vek domu 30
Bytov spolu 177
Trvale obývaných bytov 155
Obytných miestnosti 734
Osôb na 1 byt 4,41
Osôb na 1 obytnú miestnosť 0,93
Priemerný počet m2obytnej plochy na 1 byt 82,3
m2celkovej plochy na 1 byt 125
m2obytnej plochy na 1 osobu 18,6
obytných miestnosti na 1 byt 4,74

 

*Domový fond obce pozostáva iba z rodinných domov

Tab.6 Bývajúce obyvateľstvo ekonomicky aktívne podľa spoločenskej skupiny a pohlavia

 

Obyvateľstvo Muži Ženy Spolu
Zamestnanci pracujúci za mzdu, plat, iný druh odmeny v štátnom podniku 29 61 90
v súkromnom podniku 73 42 115
v poľn. druž. alebo inej družs. org. 17 6 23
u iného zamestnávateľa 3 2 5
Podnikatelia bez zamestnancov 11 3 14
so zamestnancami 7 1 8
Ostatní a nezistení 40 34 74
Ekonomicky aktívni spolu 180 149 329
z toho robotníci 104 55 159

 

Tab.7 Bývajúce obyvateľstvo ekonomicky aktívne podľa pohlavia, dochádzky do zamestnania a podľa odvetvia hospodárstva

 

Odvetvie hospodárstva Ekonomicky aktívne osoby
muži ženy spolu z toho odchádza do zamestnania
Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby 22 8 30 13
Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby 2 0 2 2
Rybolov, chov rýb - - - -
Ťažba nerastných surovín 4 1 5 2
Priemyselná výroba 17 31 48 33
Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody 2 0 2 2
Stavebníctvo 39 2 41 28
Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru 8 19 27 15
Hotely a reštaurácie 2 2 4 1
Doprava, skladovanie a spoje 9 1 10 9
Peňažníctvo a poisťovníctvo 3 2 5 5
Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj 3 3 6 4
Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie 3 10 13 8
Školstvo 1 21 22 16
Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť 1 17 18 12
Ostatné verejné, sociálne a osobné služby 7 5 12 5
Súkromné domácnosti s domácim personálom - - - -
Exteritoriálne organizácie a združenia - - - -
EA bez udania odvetví 57 27 84 12
Spolu 180 149 329 167

 

Zdroj: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2001