Vymedzenie územia obce Fričkovce

Obec Fričkovce sa nachádza v severovýchodnej časti Slovenska. Je súčasťou Prešovského kraja (mapa č.1) a Bardejovského okresu (mapa č.2). Jej kataster susedí na severe s katastrom obce Hertník, na juhu a juhovýchode s katastrom Osikova, na východe s Bartošovciami a západná katastrálna hranica Fričkoviec je zároveň okresnou hranicou s Prešovom a Sabinovom. Zemepisné súradnice obce Fričkovce sú 49° 12' s. g. š. a 21° 14' v. g. d.

geografia1

geografia2

Fyzická geografia

Obec Fričkovce leží v nadmorskej výške 465 m n.m. Jej katastrom prechádza významná hranica provincií, teda hranica medzi provinciou Západné Karpaty a provinciou Východné Karpaty. Každá z provincií sa delí na subprovincie Vonkajšie a Vnútorné Karpaty. Územie Fričkoviec sa rozprestiera na geomorfologických celkoch Vonkajších Karpát, t.j. na styku Čergova a Ondavskej vrchoviny, ktoré majú pomerne jednotvárnu geologickú stavbu s typický flyšovým reliéfom. Flyšové pásmo Karpát je budované súvrstviami paleogénneho flyšu s rôznym zastúpením vrstiev pieskovcov, ílovcov, slieňovcov.

Západnú časť katastra Fričkovce zaberá pohorie Čergov. Je to horský krajinný celok v oblasti Východných Beskýd. Výrazne vystupuje nad depresie a pahorkatiny Šarišskej vrchoviny a Nízkych Beskýd. Tiahne sa v smere SZ-JV, vyznačuje sa elipsovitou formou. Hlavný chrbát na západe predstavuje najvyššie položené časti katastra.

Východnú časť katastra zaberá krajinný celok Ondavská vrchovina, teda jej časť Raslavická brázda, ktoré patria do oblasti Nízkych Beskýd.

Geomorfologické členenie katastra obce Fričkovce:

Sústava Podsústava Provincia Subprovincia Oblasť Celok Časť
Alpsko- Himalajská Karpaty Západné Karpaty Vonkajšie Západné Karpaty Východné Beskydy Čergov -
Východné Karpaty Vonkajšie Východné Karpaty Nízke Beskydy Ondavská vrchovina Raslavická brázda

 

Kataster obce Fričkovce patrí z veľkej časti do mierne teplej oblasti a mierne vlhkej podoblasti s horskou klímou. Najchladnejším mesiacom je január, najteplejším júl. Priemerné januárové teploty pohoria Čergov sa pohybujú od -5°C do -7,2°C, priemerné júlové teploty od 13°C do 16°C. Priemerné januárové teploty Ondavskej vrchoviny sa pohybujú od -3,5°C do -6°C, júlové od 16°C do 17,5°C. Z ročného úhrnu zrážok Čergova 650 - 800 mm pripadá najviac na júl a najmenej na február, snehová pokrývka sa tu udrží 85 - 150 dní, čo je výborným predpokladom pre rozvíjanie zimných rekreačných aktivít, hlavne lyžovania (zjazdového aj bežeckého). V Ondavskej vrchovine je to taktiež 650 - 800 mm, prevážna časť 400 - 500 mm pripadá na vegetačné obdobie a snehová pokrývka v nej trvá 80 - 100 dní.

Riečnou osou územia je Fričkovský potok. Pramení v severovýchodných svahoch Čergova, pod hlavným hrebeňom a vlieva so do rieky Sekčov v katastri obce Vaniškovce.

Celé územie katastra patrí do oblasti západokarpatskej flóry, do obvodu východobeskydskej flóry, do okresu Východné Beskydy a do podokresu Čergov. Viac než 2/3 územia zaberajú čergovské lesy, ktoré sú z flyšových pohorí na východnom Slovensku najviac zachované. Vrcholové a svahové lúky Čergova sú botanicky veľmi pozoruhodné, no ich význam spočíva predovšetkým vo vytváraní krajinného rázu územia. Patria k najtypickejším krajinným prvkom pohoria a dá sa povedať, že bez nich by nebol Čergov Čergovom.

Podľa zoografického členenia patrí kataster obce do provincie Karpat, oblasti Východných Karpat, do prechodného obvodu a do nízkobeskydského okrsku. Rozsiahle lesy Čergova s vrcholovými sú významnými oblasťami pre výskyt mnohých druhov živočíchov. Bohatá členitosť terénu, komplexy listnatých a ihličnatých lesov i ďalšie priaznivé činitele pôsobia, že opisované územie tvorí bohatú zoografickú oblasť.

Územie Čergova je ešte pomerne zachovalé aj z urbanizačnej stránky. Je veľmi navštevované, či už v letnom, alebo zimnom období, lebo okrem svojich biologických a krajinárskych hodnôt poskytuje nespočetné príležitosti pre aktívny oddych a rekreáciu.

Humánna geografia

Kataster obce Fričkovce sa rozprestiera na ploche 9,36 km2. Počtom obyvateľov 691 patrí obec medzi stredne veľké.

Dopravná poloha obce nie je veľmi výhodná. Leží mimo hlavných dopravných komunikácií. Je tu vybudovaný jediný druh dopravy - cestná. Hlavným cestným ťahom je cesta 3. triedy. Fričkovce sú vzdialené od Bardejova 14 km, od Prešova 30 km a od Bratislavy 450 km.