hasiciPo veľkom požiari v zime v roku 1975 sa znovu obnovila činnosť základnej organizácie požiarnej ochrany. Zobrali ju do rúk členovia, ktorí v tomto čase ukončili vojenskú službu.

Ich usilovnú prácu bolo cítiť na každom kroku úseku činnosti požiarnej ochrany. Nimi vytvorené požiarne družstvo dosahovalo výborné výsledky v okrsku, v okrese, ale aj na krajskej súťaži.

O rozvoj požiarnej ochrany v obci od roku 1975 sa najviac zaslúžili členovia: neb. Jozef Fertáľ, Jozef Hudák, Martin Straka, František Hudák, Alojz Vilček, Alojz Straka, Marián Hudák, Stanislav Holeva a iní.

V 80. tých rokoch bolo našej obci pridelené požiarne vozidlo AVIA 31, ktorej súčasťou je požiarna striekačka PS 12. Taktiež je v našej obci vybudovaná požiarna zbrojnica.

V 90. tých rokoch sa začína stupňovať úsilie mladých požiarnikov, dorastencov a mužov z Fričkoviec, ktoré je poznačené viacerými úspechmi, napr. v roku 1993 mladí požiarnici získali Šarišský pohár v Dubovici. Požiarne družstvo mužov (okrsková súťaž): 1993 - 2. miesto, 1994 - 2. miesto, 1996 - 4. miesto, 1997 - 3. miesto, 1998 - 3. miesto, 1999 - 3. miesto.

Už v roku 2000 bolo zriadené popri už existujúcim družstvám mladých požiarnikov, dorastencov a mužov aj druhé mužstvo Fričkovce "B", ktoré zásluhou všetkých súťažiacich dosahuje veľmi dobré výsledky. V okrskových súťažiach získali v r. 2000 v Kľušove 2. miesto, v r. 2001 vo Fričkovciach 1. miesto, v r. 2002 v Hertníku 1. miesto a v roku 2003 v Šibe 1. miesto.

V r. 2002 na základe zákona č. 314/2002 Zb. o ochrane pred požiarmi došlo k premenovaniu DPZ (dobrovoľných požiarnych zborov) na DHZ (dobrovoľné hasičské zbory).

Činnosť terajšieho DHZ spočíva vo vykonávaní preventívnych požiarnych kontrol domov a obydlí, účasti na previerkach pripravenosti DHZ, vykonávaní výročných schôdzi, školení členov DHZ, v spolupráci pri rôznych kultúrnych podujatiach, v prevencií pred požiarmi a v neposlednom rade v zdolávaní požiarov a ochrane majetkov a životov všetkých občanov.

 

"Česť všetkým dobrovoľníkom".