Chodnk3

Celý projektový zámer vybudovania chodníka vedľa štátnej cesty v našej obci bol pripravovaný od samotného majetkovo-právneho vysporiadania pozemkov cez zabezpečenie projektových príprav a súhlasných stanovísk dotknutých orgánov už dlhšie obdobie. Sme veľmi radi, že sa nám ho v roku 2020 podarilo celý postaviť. Celková dĺžka tohto chodníka pre peších je 500 m

a je postavený od vstupu na cintorín až ku koncu obce smerom na Osikov. Cieľom výstavby chodníka je okrem iného rozšírenie a sprehľadnenie tohto úseku štátnej cesty, zvýšenie bezpečnosti chodcov a samotné skvalitnenie cestnej premávky.

Jeho súčasťou je aj kanalizácia, t. j. odvod povrchových dažďových vôd, napojenie jestvujúcich prípojok z domácnosti a vybudovanie vjazdov k jednotlivým pozemkom.

 

Vyslovujeme úprimné poďakovanie všetkým, ktorí sa na tomto projekte akýmkoľvek spôsobom spolupodieľali.

 

Chodnk1

Chodnk2

Chodnk4