fotosotc 2479 DxO

Deň obce dňa 29.6.2018 sa v tomto nezvyčajnom čase začal slávnostným otvorením zrekonštruovanej hasičskej zbrojnice. Hneď na úvod vo svojom príhovore starosta obce privítal hostí - Prezidenta DPO SR a poslanca Prešovského samosprávneho kraja

Pavla Ceľucha, zástupcu OR HaZZ v BJ Milana Dušenku, predsedu OV DPO v BJ Štefana Kučečku, zaslúžilých členov DPO SR a všetkých ostatných hasičov, starostov okolitých obcí Osikov, Hertník, Bartošovce a samozrejme všetkých ostatných občanov.Hasičská zbrojnica bola v našej obci postavená po roku 1970. Slúžila ako uskladňovací priestor pre náradie a hasičskú techniku. Viac ako 40 rokov sa do údržby tejto budovy neinvestovali žiadne väčšie finančné prostriedky a zub času sa podpísal pod jej celkový technický stav. Azda každý si pamätá na túto zdevastovanú budovu, ktorá tu stála vo veľmi zlom technickom stave ešte v apríli tohto roka.

Na základe našej žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov, nám bola zo strany Ministerstva vnútra SR poskytnutá dotácia na projekt „Modernizácia budovy hasičskej zbrojnice v obci Fričkovce“. V rámci neho sa zrealizovala kompletná rekonštrukcia a modernizácia celej budovy s cieľom dosiahnutia štandardov, potrebných na zabezpečenie bežnej prevádzky a vytvorenie vhodných podmienok pre zásahovú činnosť hasičov. V budove sa vytvorila miestnosť pre administratívnu činnosť hasičov, šatňa, kompletné sociálne zariadenia, garáž pre hasičskú techniku a vykurovanie celého objektu. Z pôvodnej dvoj garáže sa dispozične vytvoril harmonický ucelený priestor, ktorý bude využívaný celoročne na spomínaný účel.

A keďže v snahe minimalizovať náklady na tento projekt sme ho u nás realizovali svojpomocne, naše poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa spolupodieľali na akýchkoľvek rekonštrukčných a udržiavacích prácach – zamestnancom OcÚ, občanom obce a členom DHZ Fričkovce.

Po príhovore starostu obce sa všetkým prítomným prihovoril aj Prezident DPO SR Pavol Ceľuch, ktorý ocenil všetku prácu v prospech rozvoja dobrovoľného hasičstva. Do užívania nám bol odovzdaný nový protipovodňový vozík s kompletnou výbavou k povodniam. Následne po slávnostnom akte prestrihnutia pásky bol vyhlásený cvičný požiarny poplach s výjazdom do areálu hospodárskeho dvora a boli sprístupnené zrekonštruované priestory zbrojnice a vykonané ukážky novej hasičskej techniky.

Hneď po ukončení tejto časti programu starosta obce pozval všetkých prítomných na kultúrny program do sály KD.