4Na základe našej žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov, nám bola zo strany Ministerstva vnútra SR v roku 2018 poskytnutá dotácia na projekt „Modernizácia budovy hasičskej zbrojnice v obci Fričkovce“. V rámci neho sa zrealizovala kompletná

rekonštrukcia a modernizácia celej budovy s cieľom dosiahnutia štandardov, potrebných na zabezpečenie bežnej prevádzky a vytvorenie vhodných podmienok pre zásahovú činnosť hasičov. Taktiež v priebehu tohto roka nám bol zo strany MV SR pridelený protipovodňový vozík s kompletnou výbavou a zariadením pre výjazd hasičov k povodniam.

V snahe minimalizovať náklady na tento projekt sa celá rekonštrukcia realizovala svojpomocne. Na rekonštrukčných prácach sa spolupodieľali zamestnanci OcÚ, občania našej obce a členovia Dobrovoľného hasičského zboru Fričkovce, začo im všetkým patrí úprimné poďakovanie.