FOTOSOTc 7130Prvotný nápad na vydanie takejto publikácie vznikol ešte v roku 2012 pri prezentácii národnej kultúrnej pamiatky Pivnica vo Fričkovciach. Už v tom období sa obec pohrávala s myšlienkou zosumarizovania čiastkových

poznatkov o obci z dôvodu vyššej informovanosti o dávnej ale aj nedávnej histórii obce či už samotných jej obyvateľov, ale aj ostatných obyvateľov regiónu. Rozhodnutie spracovať takúto publikáciu však prišlo až o pár rokov neskôr a po intenzívnej príprave bola knižná publikácia s názvom „Fričkovce, dejiny obce“ predstavená verejnosti pri príležitosti 590. výročia písomnej zmienky o obci.

 

Publikácia je obohatená o informácie a fotodokumentáciu, ktoré širokej verejnosti nie sú bežne dostupné. Prvá písomná zmienka o obci je o 86 rokov staršia ako bolo pôvodne známe pred vydaním knihy, t.j. nie z roku 1427, ale z roku 1341. Aj na základe tejto skutočnosti je zrejmé, že vydanie publikácie prinieslo aj také historické informácie, ktoré doteraz neboli nikým zaznamenané a jej vydanie v plnej miere splnilo očakávania objednávateľa diela. Veľkým prínosom pre seriózne a objektívne spracovanie témy boli slovenské a maďarské archívy, odborná literatúra a poznatky zo zdrojov autorov. Za pomoci všetkých týchto zdrojov bolo možné pripraviť publikáciu do takej podoby, v akej bola predložená verejnosti.

 

Snahou autorov bolo priblížiť dnešnej i budúcim generáciám vznik obce Fričkovce, hospodárske, spoločenské, politické i náboženské pomery, ktorými musela obec počas jednotlivých časových úsekov prejsť. V knihe sú zaznamenané a pútavo čitateľovi podané aj najvýznamnejšie udalosti z histórie a života obce. Vydaním tohto diela môžu čitatelia získať cenné poznatky o histórii a celkovej minulosti obce.

 

Záujemcovia si môžu túto knihu zakúpiť v kancelárií OcÚ vo Fričkovciach.

 

 

 

Fotogaléria - Prezentácia knihy "Fričkovce, dejiny obce" - 2.7.2017