Verejná vyhláška - o zvolaní zhromaždenia vlastníkov polovných pozemkov začlenených v spoločnom poľovnom revíri SEKČOV

Verejná vyhlaška - o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania