IMG 6133Nasledujúci dotazník tvorí súčasť pripravovaného rozvojového dokumentu "Program rozvoja obce" našej obce Fričkovce na roky 2015 - 2022.
Vašimi návrhmi a názormi nám pomôžete poukázať na možné problémy v oblasti hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce.

Preto si Vás dovoľujeme vyzvať k spolupráci a požiadať o vyplnenie predmetného dotazníka.
Dotazník je anonymný a jeho výsledky budú použité výlučne pre spracovanie rozvojovej stratégie obce Fričkovce.

 

Vyplnený dotazník je možné doručiť osobne alebo poštou do kancelárie OcÚ vo Fričkovciach, prípadne vhodiť do schránky pri vstupe na OcÚ najneskôr do 31.7.2015.

 

Ď A K U J E M E

 

 

DOTAZNÍK - PHSR