senioriNa základe volebného programu, OcÚ vo Fričkovciach pripravuje zámer zriadenia DENNÉHO STACIONÁRA v našej obci. Po vzájomných rokovaniach so zriaďovateľskou organizáciou máme záujem pripraviť pre našich seniorov službu,

ktorá im bude nápomocná pri trávení dôstojnej jesene ich života v našej obci.

 

Čo je denný stacionár?

Denný stacionár je miesto, kde môžu seniori stráviť čas v príjemnom prostredí v spoločnosti rovesníkov a priateľov. Počas dňa je pripravená celá rada záujmových, terapeutických, kultúrnych a duchovných aktivít. Denný stacionár vytvára miesto pre odpočinok, dohľad, starostlivosť a stravovanie. Poskytuje možnosť poradenstva nielen pre seniorov, ale aj pre ich rodinných príslušníkov. Denný stacionár je miesto, kde žiadny senior, nie je osamelý.

 

V dennom stacionári sa:
a) poskytuje:

1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
2. sociálne poradenstvo,
3. sociálna rehabilitácia,
4. stravovanie,

b) zabezpečuje:

1. pracovná terapia,
2. záujmová činnosť.


V dennom stacionári sa poskytuje sociálne poradenstvo aj rodine alebo inej fyzickej osobe, ktorá zabezpečuje pomoc fyzickej osobe v domácom prostredí, na účel spolupráce pri sociálnej rehabilitácii.

 

Čo Vám budeme ponúkať?

V ponuke bude komplexná služba denného stacionára (ďalej DS) a podľa potrieb seniorov v obci aj ďalšie sociálne služby, ktoré im pomôžu natoľko, aby nemuseli ísť do domova dôchodcov (zariadenia pre seniorov).

Okrem toho bude možné zabezpečiť aj tieto služby:

reminiscenčnú terapiu, muzikoterapiu, biblioterapiu, aromaterapiu, arteterapiu, dramatoterapiu, terapiu hrou, činnostnú terapiu, psychomotorickú terapiu, pracovnú terapiu, fyzioterapiu, nácvik motoriky, pomoc pri realizácii osobných záľub, organizáciu kultúrnych podujatí, športových podujatí, výletov, slávnostných posedení s jubilantami, premietanie filmov a ďalšie aktivity, ktoré vyplynú z individuálnych potrieb seniorov v dennom stacionári. V neposlednom rade zabezpečíme v spolupráci s miestnou cirkvou duchovné aktivity.

 

Ako funguje denný stacionár?

• prevádzkový čas je od 7.00 do 16.30 hod.,
• pre seniorov, ktorí sú v dennom stacionári dlhšie ako 4 hodiny zabezpečíme desiatu, obed a olovrant,
• pre seniorov, ktorí sú v dennom stacionári kratšie ako 4 hodiny zabezpečíme stravu podľa dohody,
• na pobyt seniora v DS je potrebné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v DS,
• sociálnu službu DS môže využívať aj senior, ktorý nie je odkázaný na službu v DS, avšak túto službu hradí v plnej výške ako samoplatca,
• predpokladaná výška úhrady klienta v roku 2016 za sociálnu službu DS bude 0,50 € na 1 deň (celodenný pobyt vrátane stravovania)
• predpokladaný začiatok poskytovania sociálnej služby DS je plánovaný od 1. januára 2016.

 

Dôležitým predpokladom pre jeho vznik je záujem o zriadenie denného stacionára najmä zo strany seniorov.


Z tohto dôvodu mi dovoľte, aby som Vás všetkých srdečne pozval na spoločné stretnutie, na ktorom Vás spolu s riaditeľom zriaďovateľskej organizácie oboznámime s celým zámerom a s podrobnou predstavou fungovania denného stacionára v našej obci.

 

Stretnutie sa uskutoční koncom mesiaca jún 2015 v sále KD vo Fričkovciach.

 

O presnom termíne stretnutia Vás budeme včas informovať.

V prípade nejasností alebo otázok ma kontaktujte prosím osobne alebo telefonicky.

 

                                                                               Ing. Matej STRAKA
                                                                                   starosta obce