P1100673Dňa 9. novembra 2012 sa v súvislosti s ukončením projektu obnovy národnej kultúrnej pamiatky PIVNICA konala verejná prezentácia s názvom „OBNOVA PIVNICE - ÚCTA K NAŠEJ MINULOSTI“. Prezentácie sa zúčastnilo 70 občanov z našej obce. V úvode starosta obce privítal všetkých prítomných ako aj  pozvaných hostí a oboznámil ich programom. Potom vystúpil Mgr. Ján Adam, PhD. z Prešovskej univerzity s prednáškou Fričkovce v stredoveku a včasnom novoveku, ktorá bola zameraná na historický vývoj obce aj samotnej pivnice od prvej písomnej zmienky.

O výsledkoch archeologického výskumu národnej kultúrnej pamiatky informoval Dr. Mgr. Gabriel Lukáč z Krajského pamiatkového úradu v Prešove.

S celkovým priebehom realizácie projektov v rámci obnovy národnej kultúrnej pamiatky ako aj o  zdrojoch financovania  oboznámil prítomných starosta obce Ing. Matej Straka,  nielen vecne, ale aj prostredníctvom fotodokumentácie.

V závere starosta obce poďakoval spolupracovníkom za prevedené práce a odovzdal všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na realizácií projektu  ďakovné listy a upomienkové predmety.

Foto - Verejná prezentácia "OBNOVA PIVNICE - ÚCTA K NAŠEJ MINULOSTI" - 9.11.2012