P1100495Mesiac október každoročne slávime ako Mesiac úcty k starším. Práve pri tejto príležitosti chceme poďakovať našim rodičom a starým rodičom za všetko čo urobili nielen pre svoje deti, vnúčatá a pravnúčatá ale aj pre našu obec a okolie. Aj tento rok Obecný úrad a Obecné

zastupiteľstvo vo Fričkovciach pripravilo pre našich seniorov kultúrno-spoločenské podujatie „Posedenie pre dôchodcov“, ktoré sa uskutočnilo v sobotu 27. októbra 2012 o 16.30 hod. svätou omšou obetovanou za našich dôchodcov. Hneď po nej sa všetci pozvaní hostia zišli v sále kultúrneho domu. Pozvanie prijali aj veľadôstojný pán farár Mgr. Juraj Takáč a zastupcovia OZ JDS v Bardejove. Podujatie otvoril starosta obce, ktorý privítal všetkých seniorov, pozvaných hostí a predniesol slávnostný príhovor a prípitok. Poslanci obecného zastupiteľstva obdarovali všetkých prítomných upomienkovými darčekmi od OcÚ. K spestreniu tohto večera prispeli aj členovia MOMS svojim folklórnym vystúpením a tiež členovia JDS vo Fričkovicach, ktorí v priebehu celého večera robili dobrú náladu svojím kultúrnym programom. K príjemnej a veselej atmosfére určite prispela aj hudobná skupina MODUL, ktorá vyhrávala do tanca počas celého večera a tí, ktorým to zdravie dovolilo si aj zatancovali. Dobrá nálada trvala do neskorých večerných hodín.

Obecný úrad a obecné zastupiteľstvo nezabudli ani na tých občanov, ktorým už zdravie nedovolilo osobne sa zúčastniť tohto podujatia. Pre týchto občanov boli pripravené balíčky, ktoré im starosta obce odovzdal pri osobnej návšteve. 

Fotogaléria - Posedenie pre dôchodcov - 27.10.2012