Njomn_byty_-_obrzokV priebehu mesiaca júl 2012 Obec Fričkovce ako úspešný žiadateľ o podporu začína s výstavbou obecných nájomných bytov, ktoré budú vytvorené formou nadstavby nad existujúcu budovu materskej školy vo Fričkovciach. Financovanie projektu je zabezpečené nasledovne:
- 30 % z celkovej investície (76.190,- €) bude financovaných z vybavenej dotácie od Ministerstva dopravy výstavby a regionálneho rozvoja SR
- 70% z celkovej investície (177.776,67 €) bude financovaných formou úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania s dobou splatnosti 30 rokov s pevným (nemenným) 1%-ným úrokom počas celej doby splácania. Od doby kolaudácie stavby sa tento úver zo strany obce bude splácať z inkasa za bývanie od jednotlivých nájomníkov.

     Znamená to, že od doby kolaudácie stavby by celý tento projekt výstavby obecných nájomných bytov (pri ich plnom obsadení) nemal našu obec stať žiadne financie. Výhodou celého projektu je fakt, že v súvislosti s ním bude obec spolufinancovať celkovú rekonštrukciu havarijného stavu budovy materskej školy. Výsledkom po sanácií celého objektu, taktiež po zateplení fasády budovy a pod. by malo byť zníženie energetickej náročnosti budovy, úspory energií, odstránenie vlhkosti, plesní a pod.

     Od začiatku júla tohto roku prebieha kompletná rekonštrukcia kotolne a celého kúrenia v MŠ, ktoré je financované z vybavenej dotácie od Ministerstva financií SR v celkovej výške 10.000,- €.

     Projekt výstavby obecných nájomných bytov počíta s výstavbou 6 nájomných bytov. Do areálu bude pre MŠ a pre nájomníkov urobený osobitný vstup na pozemok a vchod do objektu. Vedľa budovy OcÚ budú vytvorené parkovacie miesta pre každý byt v počte 6 ks. Chcem podotknúť, že celá predprípravná fáza a pripomienkovanie návrhov a zmien boli koncepčne riešené v rámci obecného zastupiteľstva vo Fričkovciach v spolupráci s odborným projektantom, statikom a ostatnými dotknutými orgánmi ešte koncom minulého roka a na prelome rokov 2011-2012.

     Spolu sa postavia 2 trojizbové, 2 dvojizbové, 1 jednoizbový byt a 1 garzonka. Po skolaudovaní stavby, ktorej termín sa predpokladá v polovici roka 2013 budú všetky byty kompletne pripravené na bývanie. Pre zaujímavosť uvádzam aj sumy prenájmu (bez spotreby energií): 3-izbový byt – 124,89 €/mes., 2-izbový byt – 99,58 €/mes., 1-izbový byt – 73,88 €/mes., garzonka – 48,98 €/mes.

     Byty sú určené hlavne pre mladé rodiny s deťmi, ktoré majú problém s bývaním z rôznych dôvodov. Vyzývame preto všetkých občanov, ktorí majú záujem o toto bývanie, aby svoje žiadosti predkladali písomne do kancelárie OcÚ vo Fričkovciach. Uprednostnení budú občania obce Fričkovce. V prípade nenaplnenia kapacity budú oslovení aj občania mimo našej obce. Konkrétne podmienky bývania budú schválené obecným zastupiteľstvom vo Fričkovciach formou všeobecne záväzného nariadenia obce. Byty budú mať po dobu 30 rokov nájomný charakter, t.z. že počas tejto doby ich obec nemôže odpredať nájomníkom do ich osobného vlastníctva.

     Celý projekt je postavený na báze podpory bývania zo strany obce, na zastavení stagnácie demografického vývoja (aby sa obec rozrastala) a podpory celkového potenciálu a rozvoja obce.

     V prípade záujmu alebo otázok ma prosím kontaktuje osobne alebo telefonicky (M. Straka – 0905 552 962).



OBECNÉ NÁJOMNÉ BYTY - štúdia projektanta - rok 2012

Fotogaléria - OBECNÉ NÁJOMNÉ BYTY a rekonštrukcia budovy MŠ - júl 2012 - ...