P1090712V piatok, dňa 23.3.2012 sa v sále KD uskutočnilo verejné zhromaždenie občanov obce Fričkovce. Tohtoročné zhromaždenie sa riadilo týmto programom:
  1. Otvorenie
  2. Správa o hospodárení obce za rok 2011
  3. Dotazníky pre domácnosti v obci Fričkovce z marca 2011- vyhodnotenie
  4. Vykonané práce v roku 2011, predpokladané práce a projekty (žiadosti o dotácie) na rok 2012
  5. Kultúrno – spoločenské akcie v roku 2012
  6. Majetkovoprávne vysporiadanie miestnych komunikácií a pozemkov v obci (kamenec, pivničná ulica, urbariát a pozemky politickej obce), geodetické zameranie hornej časti obce
  7. Rôzne (ROEP – register obnovenej evidencie pozemkov, zimná údržba miestnych komunikácií, jarné upratovanie a nelegálna skládka odpadu, vývoz elektroodpadu a separovaný zber odpadu, základná organizácia jednoty dôchodcov vo Fričkovciach, prijímanie detí do MŠ, energetickí poradcovia a podomoví predajcovia a iné...)
  8. Diskusia
  9. Záver, pohostenie a občerstvenie

Verejného zhromaždenia občanov obce sa zúčastnilo celkom 80 občanov obce.

Fotogaléria - verejné zhromaždenie občanov - 23.3.2012