Vážení rodičia, bývalí žiaci, široká verejnosť!

Prihovárame sa Vám ako spádová škola spoločného obvodu, ktorá zabezpečuje základné vzdelanie žiakov. Chceme sa týmto spôsobom pochváliť, akými zmenami sme prešli a čo ponúkame.
ZŠ s MŠ Hertník prešla v posledných rokoch zásadnými rekonštrukčnými zmenami (exteriér, interiér – strecha, zateplenie, výmena podlahovej krytiny, výmena okien, rekonštrukcia sociálneho zariadenia a kotolne), čo sa vo vysokej miere odráža

na jej funkčnosti, pracovných podmienkach i celkovom vzhľade. Svojou vybavenosťou je pripravená zabezpečovať výchovno-vzdelávací proces žiakov na úrovni zodpovedajúcej dnešnej modernej dobe.

Škola disponuje okrem bežných učební aj 2 odbornými učebňami informatiky s 36 PC – informatická výchova sa vyučuje od 3. ročníka, 1 odbornou učebňou F+CH, 1 odbornou učebňou cudzích jazykov – anglický jazyk sa vyučuje od 3. ročníka, nemecký od 6. ročníka, 1 odbornou učebňou hudobnej výchovy a umenia.
Moderný spôsob výučby umožňujú aj 3 interaktívne tabule inštalované v učebniach. Športovým aktivitám slúži zrekonštruovaná telocvičňa a v letných mesiacoch školské ihrisko. Na praktickú prípravu náplne predmetu svet práce slúži pestovateľské políčko a skleník.
Ciele výchovy a vzdelávania žiakov vychádzajú zo Štátneho vzdelávacieho programu rozpracovaného cez Školský vzdelávací program, kde je dôraz kladený na rozvíjanie základných vedomostí, zručností a postojov nevyhnutných pre ďalší osobnostný a profesijný život.
Za najdôležitejší zisk žiakov sú považované získané kľúčové kompetencie, na osvojenie ktorých škola vytvára vhodné podmienky aj využitím voliteľných hodín učebného plánu. Tie využila nielen na posilnenie prioritných predmetov (cudzí jazyk, slovenský jazyk, informatika, matematika), ale aj na začlenenie nových predmetov ako sú dramatická výchova, čítanie s porozumením, tvorivé čítanie a písanie, technické práce.
Výsledky prác žiakov na vyučovacích hodinách slúžia na prezentáciu nielen na domácej pôde (škola, obec) cez kultúrne vystúpenia, súťaže, ale zaujali napr. aj počas družobných výmenných pobytov projektu Comenius – školské partnerstvá, kde naši žiaci úspešne reprezentovali školu vo vedomostných súťažiach a na vysokej úrovni priblížili našu kultúru nielen žiakom a učiteľom poľskej partnerskej školy, ale aj pri prijatí viceprimátorkou MsÚ Tarnow.
Tešia nás aj súťažné výsledky získané v rámci okresu (viď príloha – prehľad za predchádzajúci školský rok).
K tvorivým činnostiam žiakov podnecuje aj už 9. rok vychádzajúci školský časopis Úletník (viď príloha - ukážky žiackych prác).
Dôkazom bohatej ostatnej činnosti vrátane záujmovej je fotogaléria z jednotlivých aktivít na webovej stránke školy www.zshertnik.sk (viď príloha – výber).
Osobitne chceme osloviť rodičov žiakov 4. ročníka, ktorí v tomto čase zvažujú, kde budú ich deti pokračovať v ďalšom základnom vzdelávaní.
Vám, milí rodičia, chceme zdôrazniť, že okrem spomínaného je našou prednosťou vzdialenosť školy od Vášho bydliska, ďalej nízky počet žiakov v triedach (12, 15, 16, 25), čo poskytuje väčší priestor žiakom na prehlbovanie a upevňovanie získaných poznatkov. Celkový nízky počet žiakov v škole (150) spolu s 13 členným pedagogickým kolektívom vytvára rodinnú atmosféru vo vzájomných vzťahoch, pozitívom čoho je kladný vplyv na ich správanie sa.

Keď Vás naša škola a jej výsledky oslovili a túžite spoznať bližšie aj pedagogický kolektív a prácu žiakov „v plnom nasadení“ počas vyučovacieho procesu, využite naše druhé pozvanie na „Deň otvorených dverí“, ktorý sa uskutoční 24.4.2012 od 8.00 – 12.30 hod. v budove ZŠ.
Tešíme sa na stretnutia s Vami!


Mgr. Ľubomíra Kašpriková
riaditeľka školy