Na základe programu dodávok potravín v roku 2011 v Slovenskej republike Vám oznamujeme, že táto pomoc je pripravená aj pre občanov s trvalým pobytom v obci Fričkovce. Hlavným cieľom distribúcie potravín je pomoc osobám v núdzi tým, že im budú bezplatne dodané základné potraviny – pšeničná hladká múka a bezvaječné cestoviny.


Pomoc je určená pre:

1. poberateľov dávok v hmotnej núdzi a príspevku k dávke

2. rodičov detí, ktorým sa neposkytuje pomoc v hmotnej núdzi, ale deťom sa poskytujú dotácie, z dôvodu, že príjem rodiny je najviac vo výške životného minima

3. osoby, ktorým sú deti zverené do náhradnej rodinnej starostlivosti

4. nepracujúcich dôchodcov, poberateľov starobného, predčasného, invalidného dôchodku s maximálnou výškou do 305,- Eur


Podmienky poskytnutia potravín:

1. príjemcovia v bode 1. až 3. sú povinní zabezpečiť aktuálne potvrdenie z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny na účely preukázania odkázanosti pri prevzatí potravín a predložiť ho pri výdaji

2. príjemcovia v bode 4 sa preukážu aktuálnym rozhodnutím Sociálnej poisťovne o priznaní dôchodku od 1. januára 2011

3. každý príjemca potravín je povinný sa preukázať platným občianskym preukazom

4. podpísať prevzatie pomoci, súhlasiť so spracovaním osobných údajov a zaviazať sa , že poskytnuté potraviny nebude ďalej predávať a distribuovať


Limit je max. 20 kg múky a 20 kg cestovín na osobu (na poberateľa dávky v hmotnej núdzi)

Žiadame preto občanov, ktorí sú adresátmi potravinovej pomoci, aby sa prišli s príslušným potvrdením nahlásiť počas pracovnej doby do kancelárie 0cÚ vo Fričkovciach, najneskôr do 31. augusta 2011.

Následne v mesiacoch september – október 2011 bude zo strany OcÚ vo Fričkovciach rozdaná táto potravinová pomoc všetkým nahláseným občanom, ktorí splnili hore uvedené podmienky.


                                                                                                               Ing. Matej STRAKA

                                                                                                                   starosta obce