Obec Fričkovce, Fričkovce 103, 086 42 Hertník na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 17/22/2024 v súlade s § 9a ods. 8 pís. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov, zverejňuje zámer predať nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nachádzajúci sa v k.u. obce Fričkovce,

 vo výlučnom vlastníctve obce Fričkovce, Obecný úrad Fričkovce 103, 086 42 Hertník, a to:

- CKN č. 683, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 7436 m2, LV č. 1
- CKN č. 684/1, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 7712 m2, LV č. 1
- EKN č. 2031, ostatná plocha, o výmere 762 m2 , LV č. 908

ťarchy v zmysle LV č. 1 a LV č. 908

do vlastníctva Prešovského samosprávneho kraja, so sídlom Námestie mieru č. 2, 080 01 Prešov, IČO: 37 870 475, za navrhovanú kúpnu cenu 1 € za pozemok, t.j. 3 € celkom.

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa:

Účelom navrhovanej rekonštrukcie je odstránenie zlého technického stavu a celková rekonštrukcia mosta a priľahlej cesty a tým aj zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky, ako aj zvýšenie životnosti mosta. Zlepšením dopravno-technického stavu komunikácie, dobudovaním dopravných subsystémov sa skvalitní plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky v danom území. Zväčšením mostného otvoru sa zlepší koridor pre migrujúcu zver, ktorá nebude musieť na prechod využívať cestnú komunikáciu a zníži sa tak možnosť kolízie s touto zverou.

Vo Fričkovciach dňa 12.03.2024