2013-09-03 12.47.53V priebehu týchto dní sa v rámci projektu „6 b.j. Fričkovce – obecné nájomné byty" realizujú záverečné práce spojené s ich výstavbou a celý objekt sa pripravuje na kolaudáciu. Dňa 18.10.2013 bolo na XX. zasadnutí OZ

schválené Všeobecne záväzné nariadenie č. 39/2013, ktorým sa upravuje nájom bytov vo vlastníctve obce Fričkovce. Tento dokument upravuje všetky podmienky, ktoré sa týkajú žiadosti o nájom, prideľovania bytov, doby nájmu, výšky nájomného a ostatných náležitosti spojených s prenájmom novopostavených bytov na bývanie.


Upozorňujeme preto všetkých občanov najmä s trvalým pobytom v našej obci, že záväzná uzávierka prijímania žiadosti je do 29.11.2013 do 16.00 hod.


Následne sa žiadosti zosumarizujú a vyhotoví sa poradovník na prideľovanie bytov. Do tohto poradovníka budú zahrnuté všetky žiadosti, ktoré sú a budú doručené na OcÚ Fričkovce v stanovenom termíne spolu so všetkými náležitosťami podľa spomínaného Všeobecne záväzného nariadenia obce. Toto nariadenie je zverejnené na obecnej výveske a na internetovej stránke www.frickovce.sk (http://www.frickovce.sk/samosprava/dokumenty/vzn-obce).


V súvislosti s uvedeným obec Fričkovce organizuje v dňoch od 4. do 15.11.2013 prezentáciu novopostavených obecných nájomných bytov.


V prípade záujmu o prehliadku dokončených interiérov bytov stačí, ak túto nahlásite vopred počas pracovnej doby osobne alebo telefonicky v kancelárií OcÚ vo Fričkovciach.


V prípade nejasností alebo otázok ma kontaktujte prosím osobne alebo telefonicky na tel. čísle 0905 552 962.


Za porozumenie ďakujem a ostávam s pozdravom.

 

 

                                                                                                       Ing. Matej STRAKA
                                                                                                           starosta obce

 

 

 

VZN č. 39/2013, ktorým sa upravuje nájom bytov vo vlastníctve obce Fričkovce