2013-08-02 10.15.45Rozhodnutím ministra životného prostredia SR bola v rámci Programu obnovy dediny na rok 2013 poskytnutá našej obci dotácia na realizáciu projektu s názvom: „Estetizácia verejných priestranstiev a revitalizácia zelene. Miestny park obce Fričkovce".


Hlavným cieľom tohto projektu bola realizácia koncepcie sadových a parkových úprav, nové geometrické a funkčné stvárnenie plochy, ktoré dávajú žiadanú výpovednú hodnotu verejného priestranstva, parkovej a oddychovej zóny v centre obce Fričkovce. Uvedené bude slúžiť pre občanov a taktiež pre návštevníkov obce Fričkovce.
Architektonickú štúdiu a projektovú dokumentáciu vyhotovil odborný autorizovaný architekt a stavebný inžinier.
Celý projekt bol realizovaný dodávateľsky v mesiaci júl 2013 a financovaný bol z poskytnutej dotácie so spolufinancovaním obce.

 

 

 

 

Fotogaléria - Miestny park - centrum obce - júl 2013