image002Na základe plánu obce Fričkovce sa v priebehu roka 2012 v súvislosti s vytvorením možnosti individuálnej bytovej výstavby v obci začalo konanie v miestnej časti obce KAMENEC. Miestna komunikácia (cesta) smerom na Bartošovce nebola

majetkovoprávne vysporiadaná, t.z. že jej vlastníkmi boli fyzické osoby, nie obec. V priebehu roka 2012 sa obci podarilo vysporiadať pozemky neznámych vlastníkov a to bol prvý predpoklad k začatiu konania spojeného s transformáciou pozemkov (parciel stavu EKN) v katastrálnom území obce Fričkovce. Už v marci 2013 starosta obce zvolal všetkých dotknutých vlastníkov pozemkov v tejto časti obce, aby za účasti geodéta a poslancov OZ predniesol celý projekt a zámer obce Fričkovce, prostredníctvom ktorého obec zámennou zmluvou so všetkými vlastníkmi pozemkov (spolu 20 spoluvlastníkov) transformovala pozemky do stavu CKN v katastri nehnuteľnosti. Na tomto 1. zasadnutí sa v prospech tohto zámeru kladne vyjadril každý jeden z vlastníkov dotknutých pozemkov. Celý tento zámer financovala obec Fričkovce, t.z. geodetické práce, vyhotovenie geometrického plánu, právne služby a ostatnú administráciu projektu.

Výsledkom je vytvorenie 15 stavebných pozemkov, ktoré sú určené na výstavbu rodinných domov v našej obci a majetkovoprávne vysporiadanie celej miestnej komunikácie smerom do Bartošoviec, budúcej komunikácie (obchvatu) za vytvorenými pozemkami a taktiež pozemok na vytvorenie 17 parkovacích miest pri miestnom cintoríne, vedľa štátnej cesty v prospech obce Fričkovce.

Starosta obce Fričkovce týmto vyslovuje srdečné poďakovanie všetkým dotknutým vlastníkom pozemkov za podporu a za hladký priebeh celého projektu, ktorý je prospešný pre všetky zúčastnené strany a predovšetkým pre budúcnosť našej obce.

 

 

Pôvodný stav usporiadania pozemkov - KAMENEC

Nový stav usporiadania pozemkov - KAMENEC

Fotogaléria - 1. zasadnutie s vlastníkmi dotknutých pozemkov - 7.3.2013

Fotogaléria - geodetické zameranie v teréne - 5.4.2013