P1080074V priebehu mesiacov júl a august 2011 obec Fričkovce realizovala projekt rekonštrukcie oplotenia areálu a ihriska pri ZŠ. Tento investičný zámer sme uskutočnili z dôvodu havarijného stavu predošlých oplotení a samozrejme z dôvodu možnosti využívania areálu ZŠ mimo vyučovacieho procesu pre účely športu a oddychu.

Záleží nám na tom, aby naše deti, mládež a všetci ostatní občania Fričkoviec mali možnosť vyplnenia voľného času rôznymi športovými a pohybovými aktivitami.

     Rekonštrukcia celého areálu nás stala nemalé finančné prostriedky, preto je v našom záujme uchovať si tento majetok čo najdlhšiu dobu v nepoškodenom stave.

     Z tohto dôvodu obec Fričkovce schválila nový prevádzkový poriadok areálu ZŠ, ktorý jasne hovorí o všetkých podmienkach a náležitostiach užívania celého areálu:

     Tento je možné využívať verejnosťou výlučne mimo vyučovacieho procesu až po vyzdvihnutí kľúčov od vstupných bránok u školníčky ZŠ, č.d. 36. Osoba, ktorá podpíše prevzatie kľúčov je plne zodpovedná za bezpečnosť, ručí za poriadok a ochranu celého areálu vrátane oplotenia až do doby podpísania a vrátenia kľúčov školníčke, č.d. 36. U neplnoletých osôb sa táto zodpovednosť prenáša na ich rodičov.

  • Vstup na ihrisko pri ZŠ je pre všetkých našich občanov zdarma
  • Čas uzatvorenia celého areálu ZŠ je ohraničený a končí vypnutím osvetlenia ihriska pri ZŠ. Ovládanie vypínania osvetlenia ihriska pri ZŠ je výlučne v kompetencií OcÚ Fričkovce
  • Osoba, ktorá využíva ihrisko pri ZŠ si podľa potreby môže zapnúť osvetlenie, ktoré sa nachádza v hornej časti elektrickej rozvodnej skrine na budove ZŠ
  • Počas zdržiavania sa v areáli ZŠ sú osoby povinné správať sa slušne a bezpečne, dodržiavať poriadok, nepoškodzovať majetok, nepreskakovať oplotenie ihriska ani areálu ZŠ
  • Pred odchodom z areálu je každý povinný po sebe upratať, vypnúť osvetlenie, uzamknúť vstupné bránky od areálu aj ihriska ZŠ a kľúče ihneď vrátiť školníčke, č.d. 36.
  • Nedodržiavanie tohto prevádzkového poriadku sa považuje za hrubé porušovanie zákona o ochrane majetku školy a týmto spôsobom sa bude postupovať pri vyvodzovaní dôsledkov. Poškodzovanie majetku je trestné.

     Tento prevádzkový poriadok je zverejnený taktiež na oplotení ihriska.

     Celý areál bol sprístupnený verejnosti dňa 24. augusta 2011, kedy v podvečerných hodinách starosta obce odovzdal riaditeľke ZŠ kľúče od zrekonštruovaných priestorov a následne o 19.00 hod. bol po ukončení VII. zasadnutia OZ odohraný vzájomný volejbalový zápas.

                                                                                                                         

Fotogaléria - rekonštrukcia oplotenia areálu a ihriska ZŠ - júl - august 2011

Fotogaléria - otvorenie zrekonštruovaného areálu ZŠ - 24.8.2011