P1070216Už v marci tohto roku obec Fričkovce podala žiadosť na Úrad vlády SR o zaradenie obce do projektu protipovodňovej ochrany. Po splnení všetkých náležitosti a kritérií bola obec Fričkovce zaradená medzi 200 obcí v rámci SR, v ktorých sa bude realizovať 1. realizačný projekt revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR v roku 2011.

Cieľom tohto projektu je samozrejme zvýšiť protipovodňovú ochranu obce vybudovaním vodozádržných prvkov v objeme minimálne 30000 m3. Tieto sa majú realizovať v značnej miere v extraviláne, t.j. v lesných tokoch a na lesných pozemkoch. Súčasťou projektu je budovanie vodozádržných prvkov, sypaných kamenných hrádzi, suchých poldrov /drevených hrádzok/ a pod., ktoré majú v značnej miere eliminovať a chrániť našu obec pred väčšími prívalovými dažďami a vodami.

Ďalším prínosom tohto projektu pre obec je zníženie nezamestnanosti v obci. V súvislosti s tým obec Fričkovce zamestnala 14 nezamestnaných občanov na pracovný pomer počas celej dĺžky realizácie projektu, ktorý má trvať v období od 1.5. do 31. 10. 2011, t.j. 6 mesiacov.

Možnosť zamestnať sa bola zo strany starostu obce poskytnutá všetkým občanom, ktorí spĺňali podmienky prijatia, t. z. že boli evidovaní viac ako 90 dní na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny v Bardejove. Každý jeden evidovaný nezamestnaný obdŕžal písomnú pozvánku na stretnutie s nezamestnanými a bol oboznámený s podmienkami uvedenej práce. Každý občan Fričkoviec, ktorý mal záujem, bol prijatý do pracovného pomeru.

Úrad vlády SR by mal poskytnúť finančné prostriedky na tento projekt vo výške cca 90 tisíc Eur. Taktiež je zabezpečené financovanie miezd a povinných odvodov zamestnancom prostredníctvom zmluvy s ÚPSVaR v Bardejove v predpokladanej celkovej výške cca. 40 tis. Eur.

Fotogaléria - Projekt protipovodňovej ochrany obce