logo_scitanie_2011-150x150Vážení spoluobčania. Sčítanie je najstaršie, najvýznamnejšie a najrozsiahlejšie štatistické zisťovanie, ktoré sa tradične v Európe, ale aj v iných krajinách sveta , realizuje v desaťročných intervaloch. Sčítanie umožňuje každej spoločnosti lepšie sa spoznať a úspešnejšie prognózovať svoj rozvoj. Údaje a informácie zo sčítania sú jedinečné.

V Slovenskej republike sa nedajú získať inak len spoluprácou s Vami obyvateľmi. Dovoľujeme si Vás požiadať o poskytnutie údajov, ktorých využitie ovplyvní život v našej krajine v najbližších desiatich rokoch. Sčítanie obyvateľov, domov a bytov je výnimočnou príležitosťou pre každého z nás prispieť k tvorbe uceleného obrazu o demografickej a sociálnej situácii a životných podmienkach obyvateľov Slovenskej republiky.

     Rozhodujúcim okamihom sčítania je polnoc z piatka 20. mája na sobotu 21. mája 2011. Dobu sčítania stanovila vláda Slovenskej republiky od 13. mája do 6. júna 2011. V tejto dobe Vás navštívi sčítací komisár, aby Vám doručil obálku so sčítacími identifikátormi a požiadal Vás o vyplnenie sčítacích formulárov. Sčítací komisár má právo klásť Vám aj otázky súvisiace so vzťahmi medzi členmi domácnosti. Odpovede na ne umožnia určiť štruktúru slovenských rodín a domácnosti. Bude zvedavý aj na to, či sa sčítate v listinnej forme alebo využijete historický prvé sčítanie prostredníctvom internetovej stránky www.scitanie2011.sk.

     Vyplnením sčítacích formulárov prispejete k úspešnosti sčítania, ktoré je udalosťou desaťročia nielen u nás, ale aj v celej Európskej únii. Sčítanie je právo i povinnosť, ktorá každému obyvateľovi vyplýva z § 3 ods. 1 zákona NR SR č. 263/2008 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011. Uplatnite si svoje právo a splňte si zákonnú povinnosť včasným poskytnutím úplných, správnych a pravdivých údajov.

     Poskytnuté údaje sú chránené zákonom a budú slúžiť výlučne pre potreby Štatistického úradu SR.